Observera att ditt pass behöver vara giltigt i minst 150 dagar vid inresa till Turkiet.

Här hittar du våra uppsatta mål ur ett miljömässigt perspektiv.

Hållbarhet är av stor betydelse för flygplatsen och miljöhänsyn ska genomsyra varje del av verksamheten och dess beslut. De områden som är av särskild betydelse för oss är buller från flygtrafiken, uppkomst av avfall, utsläpp till vatten och luft samt förbrukning av naturresurser som fossila bränslen.

Flygplatsen ska:

  • arbeta med ständiga förbättringar av verksamheten och därmed minska vår miljöpåverkan
  • följa gällande miljölagstiftning samt övriga tillämpliga internationella och nationella regler
    och krav
  • arbeta systematiskt riskreducerande inom alla verksamhetsområden
  • utbilda och motivera medarbetarna för att arbeta ansvarsfullt och proaktivt

Flygplatsens värdeord som ska genomsyra vår arbetsvardag och våra beslut både stort och smått:

  • Professionella
  • Engagerade
  • Utvecklande

Flygplatsens högsta ledning är ansvarig för miljöpolicyns upprättande, införande och underhåll.