Observera att ditt pass behöver vara giltigt i minst 150 dagar vid inresa till Turkiet.

For English please scroll down.

Miljövänlig frakttransport samma dag

Norrköping Airport har tecknat en avsiktsförklaring med Dronamics gällande frakt över hela Europa. Dronamics har utvecklat en drönare som fjärrmanövreras av piloter på marken och är planerade att flyga med tätare avgångar än vad fraktflygen gör idag. Grundtanken är att kunna leverera samma dag. Målet är att minska mängden koldioxidutsläpp till noll genom att använda sig av SAF (Sustainable Aviation Fuel). Flygplanet kommer att kunna ta last upp till 350 kg. Tester ska göras först i Grekland under 2023-2024 och vi hoppas Dronamics finns i Norrköping under 2025-2026. 

Dronamics hemsida

Solcellspark

Efter en grundlig förstudie har Norrköping Airport lämnat in ett förslag till Norrköpings kommun, med önskan om att etablera en solcellspark. Den ska vara 40 hektar stor och kommer kunna producera motsvarande 1500 småhus årskonsumtion med elektricitet. Den genererade strömmen kan användas för att ladda upp el-flygplan och drönare. Flygplatsen räknar med att bli energipositiv, då endast ca 5% av den genererade energin skulle räcka för den egna driften. På det sättet kan man även skapa inkomster från energihanteringen. Detta kommer i sin tur att resultera i bättre service, miljö och ekonomi, samt bidra till fler arbetsplatser. 

 

Flyvbird

Under hösten 2023 skrevs en avsiktsförklaring mellan Norrköping Airport och det tyska flygföretaget Flyvbird gällande resor i plan med koldioxidfritt bränsle. Konceptet innebär att man har en dynamisk tidtabell som baseras på passagerares önskningar för dagen. Resenärerna förbokar alltså sina flygningar efter sina egna behov, och sedan sammanslås destinationerna och tidsönskningarna ihop till en tidtabell. Slutprodukten är en koldioxidfri transport som har en kundanpassad tidtabell till konkurrenskraftigt pris.

Flyvs hemsida

EDIH

Mellan 2023-2025 är Norrköping noden för upprättandet av en europeisk digital innovationshubb (EDIH) inom framtidens flyg och flygsystem, Aero EDIH. Finansieringen från EU, som uppgår till 30 miljoner kronor, fördelade över en treårsperiod, ska bidra till en ökad användning av digitala lösningar som ska kunna tillämpas på både frakt och persontransporter i luften. Region Östergötland och Tillväxtverket bidrar också och det hela administreras av Norrköping Science Park (NOSP) i samarbete med LiU, RISE och Independent Business Group (IBG).

Mer info om EDIH

 

Kompetenscenter

Vi på Norrköping Airport vill vara delaktiga i den innovation som pågår inom framtidens flygplats. Genom att samla aktörer inom branschen vill vi skapa ett kompetenscenter inom framtidens flyg med ambitionen att bland annat upprätta en Vertiport-testplats (EASA-kompatibel) för tillverkningsmarknaden inom eVTOL och drönare.

Syftet är att genom insikterna och kunskaperna som skapas inom Kompetenscenter kunna påskynda certifiering och utveckling av Advanced Air Mobility-lösningar (AAM). Detta innefattar etableringen av Vertiport testbäddar (EASA-kompatibla), nya luftrumskonstruktioner / U-space (UTM), nya affärsmodeller och nya tjänster som vänder sig till nya marknader i Sverige. Genom att kommersiella krafter samarbetar kan certifiering från Transportstyrelsen/EASA drivas på och därmed minska kostnader för både branschen och myndigheterna.

Ett Kompetenscenter inom flyg kommer att höja Norrköpings attraktionskraft, underlätta för näringslivet samt skapa nya etableringar och arbetstillfällen. 

The Airport of the future

Environmentally friendly cargo transport

Norrköping Airport has signed a letter of intent with Dronamics regarding cargo transport throughout Europe. Dronamics has developed a drone with the scope of delivering cargo the same day all over Europe. The drone will be remotely operated by a ground crew. The goal is to decrease the amount of carbon dioxide emissions to zero, while using SAF (Sustainable Aviation Fuel). The drone will be able to carry a weight up to 350kg. Tests will be run in Greece between 2023-2024.

Link to Dronamics' website

 

Solar park

After a thorough pilot study Norrköping Airport reached out to Norrköping Municipality with the desire of establishing a photovoltaic power station, otherwise known as a solar parc. This includes 40 hectares of PV´s and storage facilities (batteries and Hydrogen). The amount of energy produced will be equivalent to the average consumption of 1500 homes per year. According to calculations only 5% of the generated energy would make the airport energy positive. The remaining 95% of the energy may then be used to facilitate for both charging aircraft and/or ground vehicles (MWC). Other possible functions would be power back up, creating power resilience to the municipality as well as frequency balancing to the grid.

 

Flyvbird

A letter of intent between Norrköping Airport and the German aircraft company Flyvbird was signed during the autumn of 2023 regarding future travel with carbon-free fuel. The passengers book their flights according to their own needs, with their desired destination and arrival time. Passenger requests will be merged into a timetable by an optimizing algorithm to produce a customized solution to everyone involved. The final product would be a dynamically scheduled and priced carbon free mode of transportation.

Link to Flyvbird's website

EDIH

The city of Norrköping serves as a node for the European Digital Innovation Hub (EDIH) within the area of aviation – AERO EDIH.  Between 2023-2025 30 million SEK will be used to increase knowledge and development of digital solutions in the aviation sector. The EU funding is distributed over a three-year period. Both the region of Östergötland and The Swedish Agency of Economic and Regional Growth are contributing to the project which is administrated by Norrköping Science Park (NOSP), LiU, RISE and Independent Business Group (IBG).

More info about EDIH

 

Competence center

Norrköping Airport ambition is to redefine the roles of future regional airports. By gathering actors with experience from the industry, we will create a Center of Competence with focus on airports as an energy hub for both ground and air vehicles, as well as grid based services.

The purpose of the Center of Competence is also to speed up the development of Advanced Air Mobility-solutions (AAM). This includes the establishment of Vertiport test beds (EASA-compatible), new airspace constructions / U-space (UTM), business models and additional services for new markets in Sweden.

The Center of Competence will increase the interest for both individuals and companies to set root in our city.